Základné informácie


Názov projektu: Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Operačný program: 313000 – Operačný program Výskum a inovácie

ITMS: 313021T081

Názov a sídlo prijímateľa: Slovenska akademia vied, Stefanikova 49, 814 38 Bratislava

Partner 1: Biomedicínske centrum SAV
Partner 2: Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Partner 3: Elektrotechnický ústav SAV
Partner 4: Fyzikálny ústav SAV
Partner 5: Ústav anorganickej chémie SAV
Partner 6: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Partner 7: Ústav polymérov SAV

Výška NFP: 29 941 629,34 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 je možné nájsť na www.opii.gov.sk

Projekt je komplementárny k projektu v rámci programu H2020 WIDESPREAD-1-2014-Teaming – Building-up Centre of Excellence for advanced materials application CEMEA, No. 664337, ktorý získal Seal of excellence a odporúčanie pre národné financovanie. Miesto realizácie projektu je Bratislavský kraj. Cieľom projektu je etablovať v SAV organizáciu Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, centrum špičkového nezávislého výskumu so zameraním namodifikáciu povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov v oblasti pokročilých (nano)materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny. Ide o výskumnových nízkorozmerných nanomateriálov, nových kompozitov a vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre aplikácie. Výskumná téma pokrýva 6 oblastí výskumu – podaktivít projektu. Projekt podporuje okrem žiadateľa SAV, 7 výskumných inštitúcií (ElU SAV, FU SAV, UPo SAV,UMMS SAV, UACH SAV, BMC SAV a CEMEA SAV).