Publikácie za rok 2022

 
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných

ADCA01 ASHRAF, Muhammad Adeel – VÉGSO, Karol – SHAJI, Ashin – BODIK, Michal – SÁNCHEZ, Mayela GarcíaZUBAIR, Muhammad – DIN, Muhammad Faraz Ud – MAJKOVÁ, Eva – STRAKOVÁ FEDORKOVÁ, Andrea – KECKES, Jozef – ŠIFFALOVIČ, Peter**. Aligned Bilayer of Single-Walled Carbon Nanotubes Suppresses the Polysulfide Shuttle in Li-S Batteries. In ACS Applied Energy Materials, 2022, vol. 5, no. 12, p. 15649-15655. (2021: 6.959 – IF, Q1 – JCR, 1.613 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2574-0962. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c03255 (APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0461 : Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov. APVV-17-0352 : Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. VEGA 2/0041/21. VEGA 2/0046/21 : Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov. VEGA 2/0059/21)
ADCA02 BAHDORAN, Ashkan – LIU, Qinglei** – RAMAKRISHNA, Seeram – BARADARAN, BehzadDE CASTRO, Moara Marques – CAVALIERE, Pasquale Daniele**. Hydrogen Production as a Clean Energy Carrier through Heterojunction Semiconductors for Environmental Remediation. In Energies, 2022, vol. 15, no. 9, art. no. 3222. (2021: 3.252 – IF, Q3 – JCR, 0.653 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1996-1073. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/en15093222
ADCA03 BALOG, Martin** – KRÍŽIK, Peter – DVORAK, Jiri – BAJANA, Otto – KRAJCOVIC, Jozef – DRIENOVSKY, Marian. Industrially fabricated in-situ Al-AlN metal matrix composites (part B): The mechanical, creep, and thermal properties. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 909, no. 164720. (2021: 6.371 – IF, Q1 – JCR, 1.027 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164720 (VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied)
ADCA04 BOHÁČ, Peter** – BUDZÁK, Šimon – PLANETOVÁ, Viktória – KLEMENT, Róbert – BUJDÁK, Juraj. Adsorption-induced fluorescence of pseudoisocyanine monomers in systems with layered silicates. In Journal of Physical Chemistry C, 2022, vol. 126, no. 40, p. 17255-17265. (2021: 4.177 – IF, Q2 – JCR, 1.103 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1932-7447. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c03497
ADCA05 ČERNIČKOVÁ, Ivona** – ĎURIŠKA, Libor – ŠVEC, Peter Jr. – ŠVEC, Peter – MIHALKOVIČ, Marek – PRIPUTEN, Pavol – ŠULHÁNEK, Patrik – JANOVEC, Jozef. Contribution to Al-Pd-Co system: Structural studies of epsilon phase and proposal of partial isothermal section at 1035 °C. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 896, art. no. 162898. (2021: 6.371 – IF, Q1 – JCR, 1.027 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162898 (APVV-20-0124 : Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti)
ADCA06 DIN, Muhammad Faraz Ud** – HELD, Vladimír – ULLAH, Sami – SOUSANI, Shima – OMASTOVÁ, Mária – NÁDAŽDY, Vojtech – SHAJI, Ashin – ŠIFFALOVIČ, PeterJERGEL, MatejMAJKOVÁ, Eva. A synergistic effect of the ion beam sputtered NiOx hole transport layer and MXene doping on inverted perovskite solar cells. In Nanotechnology, 2022, vol. 33, no. 42, art. no. 425202, [7] p. (2021: 3.953 – IF, Q2 – JCR, 0.757 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0957-4484. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac7ed4 (APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. VEGA 2/0046/21 : Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov)
ADCA07 FOS, Alen** – ŠVEC, Peter – JANOTOVÁ, Irena – JANIČKOVIČ, Dušan – BUTVINOVÁ, Beata – BÚRAN, Marek – KYRITSI, Anna – KONSTANTINIDIS, Nikolaos – NOVÁK, Patrik. Effect of Cu and Co addition on non-isothermal crystallization kinetics of rapidly quenched Fe-Sn-B based alloys. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, vol. 593, no. 12, 121785. (2021: 4.458 – IF, Q1 – JCR, 0.751 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-3093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121785 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov)
ADCA08 HIČÁK, Michal – MEDVECKÝ, Ľubomír – HNATKO, Miroslav – ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava – GIRETOVÁ, Mária – TATARKOVÁ, Monika – LENČÉŠ, Zoltán** – ŠAJGALÍK, Pavol. Porous silicon nitride-based drug delivery carrier. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2022, vol. 19, no. 2, p. 882-892. (2021: 2.328 – IF, Q2 – JCR, 0.388 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1546-542X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.13908
ADCA09 CHOLUJOVÁ, Dana – KOKLESOVÁ, Lenka – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – DUTKOVÁ, Erika – VALUŠKOVÁ, Zuzana – BEBLAVÁ, Patrícia – STRÍŽOVÁ, Anna – SEDLÁK, Ján – JAKUBÍKOVÁ, Jana**. In vitro and ex vivo anti-myeloma effects of nanocomposite As4S4/ZnS/Fe3O4. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 17961. (2021: 4.997 – IF, Q2 – JCR, 1.005 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-22672-5 (VEGA 2/0144/20 : Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo. VEGA 2/0147/20 : Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách. 2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied)
ADCA10 IVASHCHENKO, V. I. – ONOPRIENKO, A. A.** – SCRYNSKYY, P. L. – KOZAK, Andrii – SHEVCHENKO, V. I. – ŤAPAJNA, Milan – OROVČÍK, Ľubomír – LYTVYN, P. M. – MEDYKH, N. R. Structural, mechanical, optoelectronic and thermodynamic properties of bulk and film materials in Ti-Nb-C system: First-principles and experimental investigations. In Physica B: Condensed Matter, 2022, vol. 646, no. 414311. (2021: 2.988 – IF, Q3 – JCR, 0.452 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414311 (APVV 17-0560. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied)
ADCA11 KADLEČÍKOVÁ, M. – VANČO, L. – BREZA, J.** – MIKOLÁŠEK, M. – HUŠEKOVÁ, KristínaFRÖHLICH, Karol – PROCEL, P. – ZEMAN, M. – ISABELLA, O. Raman spectroscopy of silicon with nanostructured surface. In Optik : International Journal for Light and Electron Optics, 2022, vol. 257, no. 168869. (2021: 2.840 – IF, Q2 – JCR, 0.523 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0030-4026. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.168869
ADCA12 KHARLAMOVA, Marianna V. – BURDANOVA, M.G.** – PAUKOV, M.** – KRAMBERGER, C.**. Synthesis, sorting, and applications of single-chirality single-walled carbon nanotubes. In Materials, 2022, vol. 15, no. 5898. (2021: 3.748 – IF, Q1 – JCR, 0.604 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15175898
ADCA13 KHARLAMOVA, Marianna V.** – KRAMBERGER, C.**. Spectroscopy of filled single-walled carbon nanotubes. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 42. (2021: 5.719 – IF, Q1 – JCR, 0.839 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12010042
ADCA14 KHARLAMOVA, Marianna V. – PAUKOV, M. – BURDANOVA, M.G.**. Nanotube functionalization: investigation, methods and demonstrated applications. In Materials, 2022, vol. 15, no. 5386. (2021: 3.748 – IF, Q1 – JCR, 0.604 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15155386
ADCA15 KITYK, Anna** – PROTSENKO, V. – DANILOV, F.I. – BOBROVA, Lina – HNATKO, Miroslav – PAVLÍK, Viliam – ŠOLTÝS, Ján – LABUDOVÁ, Martina – RUSKOVÁ, Magdaléna – PANGALLO, Domenico. Design of Ti-6Al-4V alloy surface properties by galvanostatic electrochemical treatment in a deep eutectic solvent Ethaline. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 429, art. no. 127936. (2021: 4.865 – IF, Q2 – JCR, 0.922 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127936 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied)
ADCA16 KORENKO, Michal** – KRISHNAN, Dhiya – ŠIMKO, František – AMBROVÁ, Marta – SZATMÁRY, Lórant. Electrical conductivity of the molten systems of (LiF – CaF2)eut – NdF3 and (LiF – NaF)eut – NdF3. In Journal of Molecular Liquids, 2022, vol. 365, art. no. 120012. (2021: 6.633 – IF, Q1 – JCR, 0.914 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120012
ADCA17 KOTOROVÁ, Soňa** – VÁRY, Tomáš – CHLPÍK, Juraj – TOUŠEK, Jiří – TOUŠKOVÁ, Jana – RUTSCH, Radka – VÉGSO, KarolŠIFFALOVIČ, PeterNÁDAŽDY, Vojtech – MAJKOVÁ, Eva – CIRÁK, Július. The influence of surface roughness on the presence of polymorphs and defect states in P3HT layers. In Applied Surface Science, 2022, vol. 573, art. no. 151539. (2021: 7.392 – IF, Q1 – JCR, 1.147 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151539
ADCA18 KOZAK, Andrii**HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová – HALAHOVETS, Yuriy – PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka – PRECNER, Marián – MIČUŠÍK, Matej – OROVČÍK, Ľubomír – HULMAN, Martin – STEPURA, Anastasiia – OMASTOVÁ, Mária – ŠIFFALOVIČ, PeterŤAPAJNA, Milan**. Nanofriction properties of mono- and double-layer Ti3C2Tx MXenes. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, vol. 14, no. 32, p. 36815-36824. (2021: 10.383 – IF, Q1 – JCR, 2.143 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.2c08963 (APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou)
ADCA19 KOZAK, Andrii** – SOJKOVÁ, Michaela – GUCMANN, FilipBODIK, MichalVÉGSO, Karol – DOBROČKA, Edmund – PÍŠ, I. – BONDINO, F. – HULMAN, Martin – ŠIFFALOVIČ, PeterŤAPAJNA, Milan**. Effect of the crystallographic c-axis orientation on the tribological properties of the few-layer PtSe2. In Applied Surface Science, 2022, vol. 605, art. no. 154883. (2021: 7.392 – IF, Q1 – JCR, 1.147 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154883 (APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0461 : Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. VEGA 2/0059/21)
ADCA20 KUNDRATA, Ivan – BARR, M.K.S. – TYMEK, S. – DÖHLER, D. – HUDEC, Boris – BRÜNER, P. – VANKO, Gabriel – PRECNER, Marián – YOKOSAWA, T. – SPIECKER, E. – PLAKHOTNYUK, M. – FRÖHLICH, Karol – BACHMANN, J. Additive manufacturing in atomic layer processing mode. In Small methods, 2022, no. 2101546. (2021: 15.367 – IF, Q1 – JCR, 3.668 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2366-9608. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/smtd.202101546
ADCA21 MACHATA, Peter** – HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová – SOYKA, Yaryna – STEPURA, Anastasiia – TRUCHAN, Daniel – HALAHOVETS, Yuriy – MIČUŠÍK, Matej – ŠIFFALOVIČ, PeterMAJKOVÁ, Eva – OMASTOVÁ, Mária**. Wettability of MXene films. In Journal of Colloid and Interface Science, 2022, vol. 622, p. 759-768. (2021: 9.965 – IF, Q1 – JCR, 1.397 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0021-9797. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.04.135 (APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou)
ADCA22 MARKOVIĆ, Zoran M.** – KOVÁČOVÁ, Mária – JEREMIĆ, Sanja R. – NAGY, Štefan – MILIVOJEVIĆ, Dušan D. – KUBAT, Pavel – KLEINOVÁ, Angela – BUDIMIR, Milica D. – MOJSIN, Marija M. – STEVANOVIĆ, Milena J. – ANNUŠOVÁ, Adriana – ŠPITÁLSKY, Zdenko – TODOROVIĆ MARKOVIĆ, Biljana M.**. Highly efficient antibacterial polymer composites based on hydrophobic riboflavin carbon polymerized dots. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 22, art. no. 4070. (2021: 5.719 – IF, Q1 – JCR, 0.839 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12224070
ADCA23 MIČKY, Simon – BODÍK, Michal – MIČETIC´, Maja – FETZER, Florian – STRIENZ, Markus – HELD, Vladimír – JERGEL, Matej – SCHNEPF, Andreas – SCHREIBER, Frank – ŠIFFALOVIČ, Peter**. Multilayer Langmuir Film of Monodisperse Au Nanoclusters: Unusual Growth via Bilayers. In Langmuir, 2022, vol. 38, p. 14850-14856. (2021: 4.331 – IF, Q2 – JCR, 0.884 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0743-7463. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c02514 (APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0461 : Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov. APVV-17-0352 : Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. VEGA 2/0041/21. VEGA 2/0046/21 : Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov)
ADCA24 MRKÝVKOVÁ, Naďa, Tesařová** – HELD, Vladimír – HALAHOVETS, Yuriy – NÁDAŽDY, Peter – JERGEL, MatejMAJKOVÁ, Eva – SCHREIBER, F. – ŠIFFALOVIČ, Peter. Simultaneous measurement of X-ray scattering and photoluminescence during molecular deposition. In Journal of Luminescence, 2022, vol. 248, art. no. 118950. (2021: 4.171 – IF, Q2 – JCR, 0.640 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0022-2313. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2022.118950 (APVV-17-0352 : Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr. APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. SK-AT-20-0006 : Molekulárne nanoštruktúry na dvojdimenzionálnych subsrátov. VEGA 2/0046/21 : Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov)
ADCA25 MRLÍK, Miroslav** – KOLLÁR, Jozef – BORSKÁ, Katarína – ILČÍKOVÁ, Markéta – GORGOL, Danila – OSICKA, Josef – SEDLAČÍK, Michal – RONZOVÁ, Alena – KASÁK, Peter – MOSNÁČEK, Jaroslav**. Atom transfer radical polymerization of pyrrole-bearing methacrylate for production of carbonyl iron particles with conducting shell for enhanced electromagnetic shielding. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, iss. 15, art. no. 8540, [15] p. (2021: 6.208 – IF, Q1 – JCR, 1.176 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23158540
ADCA26 NADA, Ahmed A. – ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita – MOSNÁČEK, Jaroslav**. Irreversible and self-healing electrically conductive hydrogels made of bio-based polymers. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 2, art.no. 842, [25] p. (2021: 6.208 – IF, Q1 – JCR, 1.176 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23020842
ADCA27 NIKITIN, Anatoly N.** – DUŠIČKA, Eva – LACÍK, Igor – HUTCHINSON, Robin A. Chain-lenght dependence of the propagation rate coefficient for methyl acrylate polymerization at 25 °C investigated by the PLP-SEC method. In Polymer Chemistry, 2022, vol. 13, p. 3053-3062. (2021: 5.364 – IF, Q1 – JCR, 1.120 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1759-9954.
ADCA28 PASICHNYK, Mariia** – GAALOVÁ, Jana – MINÁRIK, Peter – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – MELNYK, Inna. Development of polyester filters with polymer nanocomposite active layer for effective dye filtration. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 973. (2021: 4.997 – IF, Q2 – JCR, 1.005 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-04829-4 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti)
ADCA29 PAVLÍK, Viliam** – BOČA, Miroslav – KITYK, Anna. Accelerated corrosion testing in molten fluoride salts: Effect of additives and the crucible material. In Corrosion Science, 2022, vol. 195, p. 110011-1-110011-15. (2021: 7.720 – IF, Q1 – JCR, 1.694 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0010-938X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2021.110011
ADCA30 PROCHÁZKOVÁ, Eliška** – FILO, Juraj – MUŽÍKOVÁ ČECHOVÁ, Lucie – DRAČÍNSKÝ, Martin – CÍSAŘOVÁ, Ivana – JANEBA, Zlatko – KAWAMURA, Izuru – NAITO, Akira – KUBĚNA, Ivo – NÁDAŽDY, Peter – ŠIFFALOVIČ, Peter – CIGÁŇ, Marek. Photoswitching of 5-phenylazopyrimidines in crystalline powders and thin films. In Dyes and Pigments, 2022, vol. 199, art. no. 110066. (2021: 5.122 – IF, Q1 – JCR, 0.699 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0143-7208. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2021.110066 (APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou)
ADCA31 SADEGHI, Behzad** – SADEGHIAN, Behzad – TAHERIZADEH, Aboozar – LASKA, Aleksandra – CAVALIERE, Pasquale** – GOPINATHAN, Arun. Effect of Porosity on the Thermo-Mechanical Behavior of Friction-Stir-Welded Spark-Plasma-Sintered Aluminum Matrix Composites with Bimodal Micro- and Nano-Sized Reinforcing Al2O3 Particles. In Metals-Basel, 2022, vol. 12, iss. 10, no. 1660. (2021: 2.695 – IF, Q2 – JCR, 0.569 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met12101660 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied)
ADCA32 SADEGHI, Behzad – CAVALIERE, P.** – BALOG, Martin – PRUNCU, Catalin Iulian** – SHABANI, Ali. Microstructure dependent dislocation density evolution in micro-macro rolled Al2O3/Al laminated composite. In Materials Science and Engineering A – Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2022, vol. 830, no. 142317. (2021: 6.044 – IF, Q1 – JCR, 1.563 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142317 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied)
ADCA33 SHAJI, Ashin – VÉGSO, Karol – SOJKOVÁ, Michaela – HULMAN, Martin – NÁDAŽDY, Peter – HALAHOVETS, Yuriy – PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka – VOJTEKOVÁ, Tatiana – HRDÁ, Jana – JERGEL, MatejMAJKOVÁ, Eva – WIESMANN, J. – ŠIFFALOVIČ, Peter**. Stepwise sulfurization of MoO3 to MoS2 thin films studied by real-time X-ray scattering. In Applied Surface Science, 2022, vol. 606, no. 154772. (2021: 7.392 – IF, Q1 – JCR, 1.147 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154772 (APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-17-0352 : Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-19-0461 : Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. VEGA 2/0041/21. VEGA 2/0046/21 : Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov)
ADCA34 SKOURA, Eva – BOHÁČ, PeterBARLOG, Martin – PÁLKOVÁ, Helena – DANKO, Martin – ŠURKA, Juraj – MAUTNER, Andreas – BUJDÁK, Juraj**. Modified polymer surfaces: Thin films of silicate composites via polycaprolactone melt fusion. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, art. no. 9166, [16] p. (2021: 6.208 – IF, Q1 – JCR, 1.176 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23169166
ADCA35 SUKACH, A.V. – TETYORKIN, V.V. – ?KACHUK, ?.?. – KOZAK, Andrii** – PORADA, O.K. – IVASHCHENKO, V.I. Charge transport in SiCN/Si heterostructures. In Materials science in semiconductor processing, 2022, vol. 143, art. no. 106515. (2021: 4.644 – IF, Q2 – JCR, 0.687 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1369-8001. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2022.106515
ADCA36 SUROVČÍK, J.** – MEDVECKÁ, V. – GREGUŠ, J. – GREGOR, M. – ROCH, T. – ANNUŠOVÁ, Adriana – ĎURINA, P. – VOJTEKOVÁ, Tatiana. Characterization of TiO2 nanofibers with enhanced photocatalytic properties prepared by plasma assisted calcination. In Ceramics International, 2022, vol. 48, no. 24, p. 37322-37332. (2021: 5.532 – IF, Q1 – JCR, 0.887 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.08.309
ADCA37 ULLAH, S.** – DIN, Muhammad Faraz Ud* – KASI, Jafar Khan – KASI, Ajab Khan – VÉGSO, Karol – KOTLAR, Mario – MIČUŠÍK, Matej – JERGEL, MatejNÁDAŽDY, VojtechŠIFFALOVIČ, PeterMAJKOVÁ, Eva – FAKHARUDDIN, Azhar. Mesoporous SnO2 Nanoparticle-Based Electron Transport Layer for Perovskite Solar Cells. In ACS Applied Nano Materials, 2022, vol. 5, no. 6, p. 7822-7830. (2021: 6.140 – IF, Q2 – JCR, 1.178 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2574-0970. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00840 (APVV-19-0461 : Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov. APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. VEGA 2/0041/21. VEGA 2/0046/21 : Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov)
ADCA38 VÉGSO, Karol** – SHAJI, Ashin – SOJKOVÁ, Michaela – PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka – VOJTEKOVÁ, Tatiana – HRDÁ, Jana – HALAHOVETS, Yuriy – HULMAN, Martin – JERGEL, Matej – MAJKOVÁ, Eva – WIESMANN, J. – ŠIFFALOVIČ, Peter. A wide-angle X-ray scattering laboratory setup for tracking phase changes of thin films in a chemical vapor deposition chamber. In Review of Scientific Instruments, 2022, vol. 93, no. 11, no. 113909. (2021: 1.843 – IF, Q3 – JCR, 0.606 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0034-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0104673 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. 313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. VEGA 2/0041/21. VEGA 2/0046/21 : Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov)
ADCA39 WANG, Yu-Min – KÁLOSI, Anna – HALAHOVETS, Yuriy – ROMANENKO, Iryna – SLABÝ, Jiří – HOMOLA, Jiří – SVOBODA, Jan – DE LOS SANTOS PEREIRA, Andres** – POP-GEORGIEVSKI, Ognen**. Grafting density and antifouling properties of poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide] brushes prepared by „grafting to“ and „grafting from“. In Polymer Chemistry, 2022, vol. 13, no. 25, p. 3815-3826. (2021: 5.364 – IF, Q1 – JCR, 1.120 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1759-9954. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d2py00478j
ADCA40 XU, Jie – ZHOU, Xiaobing** – ZOU, Shunrui – CHEN, Lu – TATARKO, Peter – DAI, Jian-Qing** – HUANG, Zhengren – HUANG, Qing. Low-temperature Pr3Si2C2-assisted liquid-phase sintering of SiC with improved thermal conductivity. In Journal of the American Ceramic Society, 2022, vol. 105, no. 9, p. 5576-5584. (2021: 4.186 – IF, Q1 – JCR, 0.779 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0002-7820. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jace.18520
ADCA41 YU, Teng* – XU, Jie* – ZHOU, Xiaobing** – TATARKO, Peter – LI, Yang – HUANG, Zhengren – HUANG, Qing. Near-seamless joining of Cf/SiC composites using Y3Si2C2 via electric field-assisted sintering technique. In Journal of Advanced Ceramics, 2022, vol. 11, no. 8, p. 1196–1207. (2021: 11.534 – IF, Q1 – JCR, 1.558 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2226-4108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40145-022-0593-3
ADCA42 ZHANG, Man – XU, Xinzhao – AHMED, Shafique – YUE, Yajun – PALMA, Matteo – ŠVEC, Peter Jr. – GAO, Feng – ABRAHAMS, Isaac – REECE, Michael J. – YAN, Haixue. Phase transformations in an Aurivillius layer structured ferroelectric designed using the high entropy concept. In Acta Materialia, 2022, vol. 229, art. no. 117815. (2021: 9.209 – IF, Q1 – JCR, 2.828 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1359-6454. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.117815 (APVV-20-0124 : Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov)

ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADMA01 HELD, Vladimír – MRKÝVKOVÁ, Naďa, Tesařová**NÁDAŽDY, PeterVÉGSO, Karol – VLK, Aleš – LEDINSKÝ, Martin – JERGEL, Matej – CHUMAKOV, Andrei – ROTH, Stephan V. – SCHREIBER, Frank – ŠIFFALOVIČ, Peter. Evolution of Structure and Optoelectronic Properties During Halide Perovskite Vapor Deposition. In Journal of Physical Chemistry Letters, 2022, vol. 13, no. 51, p. 11905-11912. (2021: 6.888 – IF, Q1 – JCR, 2.009 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1948-7185. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c03422 (APVV-21-0297 : Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou. APVV-17-0352 : Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr. APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. VEGA 2/0046/21 : Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov. VEGA 2/0041/21)
ADMA02 SVITKOVÁ, Barbora** – ŠELC, Michal – NÉMETHOVÁ, Veronika – RÁZGA, Filip – GÁBELOVÁ, Alena – URSINYOVÁ, Monika – BÁBELOVÁ, Andrea. Plate reader spectroscopy as an alternative to atomic absorption spectroscopy for the assessment of nanoparticle cellular uptake. In Heliyon, 2022, vol. 8, no. 11, art. no. e11595. (2021: 3.776 – IF, Q2 – JCR, 0.550 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2405-8440. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11595 (APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADMB01 ALI, Israt – DIN, Muhammad Faraz Ud – KÁLOSI, Anna – ANNUŠOVÁ, Adriana – LABUDOVÁ, Martina – JERGEL, Matej – SOYKA, Yaryna – OMASTOVÁ, Mária – MAJKOVÁ, Eva. Facile fabrication of Ti3C2 MXene nanosheets and their photothermal properties. In 2021 NANOCON Conference Proceedings – International Conference on Nanomaterials. – Ostrava, ČR : TANGER Ltd., 2021, p. 258-264. ISBN 978-80-88365-00-6. ISSN 2694-930X. Dostupné na: https://doi.org/10.37904/nanocon.2021.4359 (NANOCON 2021 : 13th International Conference on Nanomaterials – Research & Application)
ADMB02 BAHADORAN, Ashkan – ROSHAN DE LILE, Jeffrey – MASUDY-PANAH, Saeid – SADEGHI, Behzad – LI, Jiaxin – SABZALIAN, Mohammad Hosein – RAMAKRISHNA, Seeram** – LIU, Qinglei** – CAVALIERE, Pasquale – GOPINATHAN, Arun. Photocatalytic Materials Obtained from E-Waste Recycling: Review, Techniques, Critique, and Update. In Journal of manufacturing and materials processing, 2022, vol. 6, iss. 4, no. 69. (2021: 0.788 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2504-4494. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jmmp6040069
ADMB03 BARADARAN, Behzad** – SHABANI, Ali – HEIDARINEJAD, Ali – LASKA, Aleksandra – SZKODO, Marek – CAVALIERE, Pasquale**. A Quantitative Investigation of Dislocation Density in an Al Matrix Composite Produced by a Combination of Micro-/Macro-Rolling. In Journal of Composites Science, 2022, vol.6, no. 7, art.no. 199. (2021: 0.528 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2504-477X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jcs6070199

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 GÜNEREN, Alper – LENČÉŠ, Zoltán – NADA, Ahmed A.. Improvement of the performance of silicon-graphite anodes in Li-ion batteries by application of self-healing binder. In Workshop Processing and properties of advanced ceramics and glasses, Mojmírovce, September 28-30, 2022, Slovak Republic : Proceedings. Ed. Jana Valúchová; recenzenti: Miroslav Hnatko, Ľuboš Bača, Marián Janek, Alexandra Kovalčíková, Zdeněk Chlup, Peter Tatarko. – Bratislava, Slovak Republic : Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2022, p. 72-75. ISBN 978-80-973578-1-8. (Processing and properties of advanced ceramics and glasses)
AFD02 TAVERI, GianmarcoBARLOG, MartinSAHOO, P.P.NÁDAŽDY, VojtechHNATKO, Miroslav. Procedure for production of pristine and Si-doped Fe-based NaSiCON materials in a liquid-phase synthesis. In Workshop Processing and properties of advanced ceramics and glasses, Mojmírovce, September 28-30, 2022, Slovak Republic : Proceedings. Ed. Jana Valúchová; recenzenti: Miroslav Hnatko, Ľuboš Bača, Marián Janek, Alexandra Kovalčíková, Zdeněk Chlup, Peter Tatarko. – Bratislava, Slovak Republic : Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2022, p. 63-71. ISBN 978-80-973578-1-8. (Processing and properties of advanced ceramics and glasses)
AFD03 ZHUKOVA, Inga – KOMBAMUTHU, Vasanthakumar – TATARKOVÁ, Monika – ZAGORAC, Dejan – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DLOUHÝ, Ivo – MATOVIČ, Branko – TATARKO, Peter. Theoretical predictions and synthesis of high-entropy diboride systems with different molar ratios of transition metals. In Workshop Processing and properties of advanced ceramics and glasses, Mojmírovce, September 28-30, 2022, Slovak Republic : Proceedings. Ed. Jana Valúchová; recenzenti: Miroslav Hnatko, Ľuboš Bača, Marián Janek, Alexandra Kovalčíková, Zdeněk Chlup, Peter Tatarko. – Bratislava, Slovak Republic : Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2022, p. 86-91. ISBN 978-80-973578-1-8. (Processing and properties of advanced ceramics and glasses)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01 BOHÁČ, Peter – SASAI, Ryo – FUJIMIRA, Takuya – PLANETOVÁ, Viktória – BUJDÁK, Juraj. Dye aggregation-induced changes of photosensitizing properties of hybrid systems based on porphyrin dyes and smectite. In MECC ´20/22. 10th Jubilee Mid-European Clay Conference, Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : Book of abstracts. – Kraków, Poland, 2022, p. 30. ISBN 978-83-65955-60-9. (MECC ´20/22. Jubilee Mid-European Clay Conference)
AFG02 BONDAREV, Dmitrij** – SAGITA, Christyowati Primi – MOSNÁČEK, Jaroslav. Preparation of micro- and nanoparticles by photo-atrp-induced self-assembly in flow reactors in the presence of oxygen. In EPF European Polymer Congress : 26 June – 1 July 2022 : book of abstracts. 1. – Prague, Czech republic : AMCA, spol. s.r.o., 2022, p. 798. ISBN 978-80-88214-33-5. (EPF European Polymer Congress 2022. EPF European Polymer Congress 2022)
AFG03 DIZON, Mark Christopher – KOLLÁR, Jozef – MOSNÁČEK, Jaroslav – DANKO, Martin. Synthesis of novel bio-based polymer gels and the evaluation of their swelling performance. In Polymers : 12 Czech – Slovak Conference : book of abstracts. – Prague, Czech Republic : IMC, 2022, p. 53. ISBN 978-80-85009-96-5. (Polymers : 12 Czech – Slovak Conference. Polymers : 12 Czech – Slovak Conference)
AFG04 DORCHEI, Faeze – HEYDARI, Abolfazl – KRONEKOVÁ, Zuzana – KRONEK, Juraj – PELACH, Michal – CSERIOVÁ, Zuzana – RAUS, V. – CHORVÁT, D. – LACÍK, Igor. Post-modification of multicomponent PMCG microcapsules with polyelectrolytes: Impact on microcapsule characteristics and biocompatibility. In Polymers : 12 Czech – Slovak Conference : book of abstracts. – Prague, Czech Republic : IMC, 2022, p. 40. ISBN 978-80-85009-96-5. (Polymers : 12 Czech – Slovak Conference. Polymers : 12 Czech – Slovak Conference)
AFG05 DUŠIČKA, Eva – URBANOVÁ, Anna – RAUS, V. – LACÍK, Igor. The effect of solvents on the propagation rate coefficient of acrylic acid and other self-associating monomers. In EPF European Polymer Congress : 26 June – 1 July 2022 : book of abstracts. 1. – Prague, Czech republic : AMCA, spol. s.r.o., 2022, p. 805. ISBN 978-80-88214-33-5. (EPF European Polymer Congress 2022)
AFG06 GURSKÁ, Mária** – ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita – MOSNÁČEK, Jaroslav. Synthesis of photoactive compounds and their application as initiators for photoATRP. In EPF European Polymer Congress : 26 June – 1 July 2022 : book of abstracts. 1. – Prague, Czech republic : AMCA, spol. s.r.o., 2022, p. 812. ISBN 978-80-88214-33-5. (EPF European Polymer Congress 2022. EPF European Polymer Congress 2022)
AFG07 HÁJOVSKÁ, Pavla – HEYDARI, Abolfazl – JANČOVIČOVÁ, Viera – LACÍK, Igor. Methacrylated gelatin/alginate-based bioink precursors for 3D bioprinting. In Czech Chemical Society Symposium Series. – Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2022, roč. 20, č. 4, s. 239. ISSN 2336-7202. (Sjezd českých a slovenských chemických společností)
AFG08 HEYDARI, Abolfazl – LACÍK, Igor. Modification of chitosan by permanently charged cationic and anionic moieties: An interesting science behind at glance simple approaches. In Polymers : 12 Czech – Slovak Conference : book of abstracts. – Prague, Czech Republic : IMC, 2022, p. 22. ISBN 978-80-85009-96-5. (Polymers : 12 Czech – Slovak Conference. Polymers : 12 Czech – Slovak Conference)
AFG09 HOSSEINI, Naser** – ÜNSAL, Hakan – VALENZA, Fabrizio – KOMBAMUTHU, Vasanthakumar – ZHUKOVA, Inga – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DLOUHÝ, Ivo – TATARKO, Peter. Wetting, interfacial reaction and joining of monolithic SiC and Cf/SiC composites by ZrSi2 alloy. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. – B.V., 2022, p. 520. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022)
AFG10 KOMBAMUTHU, Vasanthakumar** – HOSSEINI, Naser – ÜNSAL, Hakan – ZHUKOVA, Inga – TATARKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DLOUHÝ, Ivo – DUSZA, Ján – TATARKO, Peter. Effect of SiC particulates/whiskers reinforcements on properties of spark plasma sintered high entropy borides (Ti0.2Zr0.2Hf0.2Nb0.2Ta0.2)B2 synthesized using boro/carbothermal reduction. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. – B.V., 2022, p. 525. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022)
AFG11 KRONEK, Juraj – GUHA, P. – DATTA, S. – SHAH, R. – HUNTOŠOVÁ, V. – KRONEKOVÁ, Zuzana – JANCURA, D. – MIŠKOVSKÝ, M. New gradient copolymers based on aliphatic and aromatic 2-oxazolines for photodynamic therapy. In Polymers : 12 Czech – Slovak Conference : book of abstracts. – Prague, Czech Republic : IMC, 2022, p. 39. ISBN 978-80-85009-96-5. (Polymers : 12 Czech – Slovak Conference. Polymers : 12 Czech – Slovak Conference)
AFG12 MOSNÁČEK, Jaroslav – PIPPIG, Falko – KOLLÁR, Jozef – DANKO, Martin – MORAVČÍKOVÁ, Daniela – LENKA, Sambit Kumar. Functional polymers from renewable monomer Tulipalin A. In EPF European Polymer Congress : 26 June – 1 July 2022 : book of abstracts. 1. – Prague, Czech republic : AMCA, spol. s.r.o., 2022, p. 624. ISBN 978-80-88214-33-5. (EPF European Polymer Congress 2022)
AFG13 MOSNÁČKOVÁ, Katarína – OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena – KLEINOVÁ, Angela – DANKO, Martin – MOSNÁČEK, Jaroslav. Mechanical properties of novel fully biodegradable PLA/PHB/ATBC blend filled with keratin. In SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS : Proceedings Book. 7th.International Mediterranean. – Alanya, Turecko, 2022, no. 39, p.1. ISBN 978-605-XXXXX-2-1. (International Mediterranean Science and Engineering Congress. International Mediterranean Science and Engineering Congress)
AFG14 PATHIWADA, DarshakMOSNÁČEK, Jaroslav. Advanced polymerization techniques in surface modification. In EPF European Polymer Congress : 26 June – 1 July 2022 : book of abstracts. 1. – Prague, Czech republic : AMCA, spol. s.r.o., 2022, p. 306. ISBN 978-80-88214-33-5. (EPF European Polymer Congress 2022. EPF European Polymer Congress 2022)
AFG15 SKOURA, Eva** – BOHÁČ, PeterBARLOG, Martin – PÁLKOVÁ, Helena – BUJDÁK, Juraj. Modified surfaces of polycaprolactone with silicate films functionalized with methylene blue. In NANOCON 2022 : Abstracts. – Ostrava, Czech republic : Tanger Ltd., 2022, p. 74-75. ISBN 978-80-88365-07-5. (International Conference on Nanomaterials – Materials & Applications)
AFG16 ŠELC, Michal – JAKIČ, Kristína – ANNUŠOVÁ, AdrianaKÁLOSI, AnnaŠIFFALOVIČ, PeterBÁBELOVÁ, Andrea. Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. – Hlučín : Anna Vavrušová – Alisa Group, 2022, s. 13. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí)
AFG17 ZHUKOVA, Inga** – KOMBAMUTHU, Vasanthakumar – HOSSEINI, Naser – ÜNSAL, Hakan – TATARKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DLOUHÝ, Ivo – DUSZA, Ján – TATARKO, Peter. Theoretical predictions and synthesis of high-entropy diboride systems with different molar ratios of transition metals. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. – B.V., 2022, p. 566. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01 CAGALINEC, Michal – BAGLAEVA, Iuliia – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – IAPAROV, Bogdan – ZAHRADNÍK, Ivan – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats detected by calcium indicator Fluo-3. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. – Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 90-91, PO12. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium)
AFH02 GURSKÁ, Mária – ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita – MOSNÁČEK, Jaroslav. Riadené radikálové polymerizácie furánových monomérov. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: chémia. ISBN 978-80-972360-8-3. (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA)
AFH03 HEYDARI, Abolfazl – DUŠIČKA, Eva – MIČUŠÍK, Matej – SEDLÁK, Marián – LACÍK, Igor. Quaternary ammonium chitosan salts: Identification of unexpected counterion exchange in aqueous environment. In Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides : BSS. 1. vyd. – Bratislava : Chemický ústav SAV, 2022, p. 63. ISBN 978-80-971156-8-5. ISSN 1339-7036. (15th Bratislava Symposium on Saccharides)
AFH04 VRZOŇOVÁ, Romana – ČÍŽOVÁ, Alžbeta – MEČÁROVÁ, Jana – BYSTRICKÝ, Slavomír. Príprava a antimikrobiálne vlastnosti kvarternizovaných polysacharidov mikrobiálneho pôvodu. In Zborník príspevkov 3. Konferencie centra excelentnosti. Chemický ústav SAV, v.v.i., Bratislava, 30. november 2022 : Aplikácia OMICS nástrojov v štúdiu vzniku chorôb a ich prevencie. – Bratislava : Chemický ústav SAV, 2022, art. no. ISBN 978- 80-971665-4-0. (Konferencia centra excelentnosti. Konferencia centra excelentnosti)

AFK Postery zo zahraničných konferencií

AFK01 JAKIČ, Kristína – MACOVÁ, Radka – RÁZGA, Filip – NÉMETHOVÁ, V. – ŠELC, MichalBÁBELOVÁ, Andrea. Mouse body response to coated gold nanospheres and their biodistribution in 4 months period. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Program a abstrakty. – Hlučín : Anna Vavrušová – Alisa Group, 2022, s. 62. ISBN 978-80-88038-10-8. (Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : Konference s mezinárodní účastí)
AFK02 NAGY – TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová – NAGY, Štefan – NOSKO, Martin – DE CASTRO, Moara Marques – SKIBA, J. – BERONSKÁ, Naďa. Modification of native oxide on magnesium powders for enhanced corrosion resistance. In Book of Abstracts 16MCM : 16th Multinational Congress on Microscopy. – Brno : Czechoslovak Microscopy Society, p. 349. ISBN 978-80-11-02253-2. (2/0085/22 : Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja. 16MCM : Multinational Congress on Microscopy)

AFL Postery z domácich konferencií

AFL01 NAGY – TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová** – NAGY, Štefan – NOSKO, Martin – DE CASTRO, Moara MarquesŠVEC, Peter – ŠTĚPÁNEK, Matěj – BERONSKÁ, Naďa. Conversion of native oxide on Mg powders in CO2 atmosphere. In Funkčné materiály / Functional Materials : Kniha príspevkov / Book of abstracts. – Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 2022, p. 21. ISBN 978-80-570-4453-6. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/en/functional-materials-2022/ (Funkčné materiály 2022 / Functional Materials 2022. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. 2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)

BEE01 HALAJOVÁ, Kristína – KÁLOSI, Anna – HALAHOVETS, Yuriy – ANNUŠOVÁ, Adriana – CSÁDEROVÁ, Lucia – ŠVASTOVÁ, Eliška – JERGEL, Matej – MAJKOVÁ, EvaŠIFFALOVIČ, Peter. Single molecule force spectroscopy for the evaluation of antigen-antibody bond formation. In NANOCON 2022 : Abstracts. – Ostrava, Czech republic : Tanger Ltd., 2022, p. 98. ISBN 978-80-88365-07-5. (APVV-20-0485 : Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX. International Conference on Nanomaterials – Materials & Applications)
BEE02 HEGEDŰŠOVÁ, Veronika – ANNUŠOVÁ, Adriana – LABUDOVÁ, Martina – TRUCHAN, Daniel – KÁLOSI, AnnaCSÁDEROVÁ, LuciaŠVASTOVÁ, EliškaŠIFFALOVIČ, PeterJERGEL, MatejMAJKOVÁ, Eva. Monitoring the internalization of photothermally active nanoconjugates in cancer cells via live cell confocal raman microscopy. In NANOCON 2022 : Abstracts. – Ostrava, Czech republic : Tanger Ltd., 2022, p. 87. ISBN 978-80-88365-07-5. (APVV-20-0485 : Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX. International Conference on Nanomaterials – Materials & Applications)
BEE03 JANOTOVÁ, IrenaŠVEC, Peter Jr. – JANIČKOVIČ, Dušan – ŠVEC, Peter. Modification of local ordering in Fe-B based metallic glasses during long-term room temperature ageing. In 16th Multinational Congress on Microscopy : Book of abstracts. – Brno, Czech republic : Czechoslovak Microscopy Society, 2022, p. 366. ISBN 978-80-11-02253-2. Dostupné na internete: https://www.16mcm.cz/wp-content/uploads/2022/09/16MCM-abstract-book.pdf (VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. APVV-20-0124 : Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti)
BEE04 PLEVACHUK, Yu. – ŠVEC, Peter – ŠVEC, Peter Jr. – SKLYARCHUK, V. Effect of metal deposited nanoparticles and the nanoparticle doped flux on solder joints between lead-free solders and metal substrates. In 10th International Conference on High Temperature Capillarity : Book of Abstracts. – Kraków, Poland : Polish Foundrymen‘;s Association, 2022, p. 45. ISBN 978-83-963247-1-9. Dostupné na internete: https://htc2022.pl/wp-content/uploads/2022/09/HTC.pdf
BEE05 ŠVEC, Peter Jr. – MIHALKOVIČ, Marek – JANIČKOVIČ, Dušan – ŠVEC, Peter. Phase evolution clarification in Al86Ni8Gd6 amorphous alloy: A spotlight on Al20Ni6Gd4 phase and its peculiarities. In 16th Multinational Congress on Microscopy : Book of abstracts. – Brno, Czech republic : Czechoslovak Microscopy Society, 2022, p. 364. ISBN 978-80-11-02253-2. Dostupné na internete: https://www.16mcm.cz/wp-content/uploads/2022/09/16MCM-abstract-book.pdf

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 ANNUŠOVÁ, Adriana – TRUCHAN, Daniel – HEGEDŰŠOVÁ, Veronika – LABUDOVÁ, Martina – KÁLOSI, Anna – PERIYATHAMBI, PrabuŠVASTOVÁ, Eliška – ŠIFFALOVIČ, Peter – JERGEL, Matej – CSÁDEROVÁ, Lucia. Carbonic anhydrase IX as a target for antibody-directed photothermal therapy in pancreatic cancer (6th Colossal Facet Cancer World Congress)
GII02 ANNUŠOVÁ, Adriana – TRUCHAN, Daniel – HEGEDUŠOVÁ, Veronika – LABUDOVÁ, Martina – ŠVAJDLENKOVÁ, Helena – MIČUŠÍK, Matej – KÁLOSI, AnnaCSÁDEROVÁ, LuciaŠVASTOVÁ, EliškaKOPÁČEK, Juraj – PASTOREKOVÁ, Silvia – ŠIFFALOVIČ, PeterJERGEL, MatejMAJKOVÁ, Eva. Targeting cancer through antibody-antigen interaction by photothermally active MoOx nanoparticles conjugated with aminophosphonic acid molecules. In NanoTech Poland 2022 : Book of abstracts. – Poznan, Poland : Adam Mickiewicz University in Poznan, 2022, p. 141. (APVV-20-0485 : Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX)
GII03 BOHÁČ, Peter** – BUDZÁK, Šimon – BUJDÁK, Juraj. Enhanced fluorescence of hybrid systems on layered silicates and cyanine dyes. In AIPEA – XVII International Clay Conference – ICC 2022, 25-29 July 2022, Istanbul, Turkey : Scientific Research Abstracts. – Turkey, 2022, p. 167. (AIPEA – International Clay Conference ICC)
GII04 CAGALINEC, Michal – BAGLAEVA, Iuliia – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – IAPAROV, Bogdan – ZAHRADNÍK, Ivan – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient and contractility alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. – Prague, Czech Republic, 2022, p. 137. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. European Muscle Conference)
GII05 DUSZOVÁ, Annamária – TIMKOVÁ, Lenka – CSANÁDI, Tamás – VOJTKO, Marek – TATARKO, Peter – KOMBAMUTHU, Vasanthakumar – ÜNSAL, Hakan – TATARKOVÁ, Monika – HVIZDOŠ, Pavol. Nanoindentation of dual-phase high-entropy ultrahigh temperature ceramics. In 15th international ceramics congress : CIMTEC 2022. Perugia, 20.-24.6.2022. – B.V., 2022, p. C:P20. (International ceramics congress : CIMTEC 2022)
GII06 DUŠIČKA, Eva – URBANOVÁ, Anna – KLEINOVÁ, Angela – RAUS, Vladimír – LACÍK, Igor. The effec of solvents on the propagation rate coefficient. In 14th International Symposium on Ionic Polymerization : Ionic Polymerization to Develop Advanced Functional Materials : book of abstracts. 1. – Ghent, Belgium : Ghent University, 2022, p. 77. (14th International Symposium on Ionic Polymerization : Ionic Polymerization to Develop Advanced Functional Materials)
GII07 HEYDARI, Abolfazl – DARROUDI, Mahdieh – LACÍK, Igor. N-sulfopropylation of chitosan under neutral conditions with a controlled degree of substitution. In The Silesian Meetings on Polymer Materials : Polymat 2022 : in memory of Prof. Andrzej Dworak : Zabrze, 17th on March, 2022 : book of contributions. – Zabrze, Poland : Centre of Polymer and Carbon Materials PAN, 2022, poster no.36. (The Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT 2022 : in memory of Prof. Andrzej Dworak)
GII08 HIČÁK, Michal – HNATKO, Miroslav – LENČÉŠ, Zoltán – ŠAJGALÍK, Pavol. Surface modification of Si3N4 – Y2O3 composites – optimisation of oxyacetylene torch conditions. In IMEC 2022. 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions, 22-23 March 2022, Belgrade, Serbia : Program and Book of Abstracts. – Belgrade, Serbia : Vinča Institute of Nuclear Sciences – National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade and Serbian Society for Innovative Materials in Extreme Conditions, 2022, p. 24. (IMEC 2022. International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions)
GII09 LACÍK, Igor. Propagation rate for radical polymerization of non-ionized and ionize monomers in aqueous solutions. In MACRO 2022 : The 49th World Polymer Congress : book of abstracts. – Winnipeg, Canada : ICS, 2022, p. 75. (MACRO 2022 : The 49th World Polymer Congress)
GII10 LENKA, Sambit Kumar – PIPPIG, Falko – MOSNÁČEK, Jaroslav. Functional group modification of polyamidoamines. In The Silesian Meetings on Polymer Materials : Polymat 2022 : in memory of Prof. Andrzej Dworak : Zabrze, 17th on March, 2022 : book of contributions. – Zabrze, Poland : Centre of Polymer and Carbon Materials PAN, 2022, poster no.45. (The Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT 2022 : in memory of Prof. Andrzej Dworak)
GII11 MELNYK, Inna – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Benefits of bifunctional layers on the silica surface for applying in adsorption. In ICASS : The 5th International Conference on Applied Surface Science, 25-28 April 2022, Palma, Mallorca, Spain. – Palma, Mallorca, Spain, 2022, p. 1.89. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications)
GII12 MOSNÁČEK, JaroslavZAIN, GamalKARIM, Rubina – PATHIWADA, Darshak – BONDAREV, Dmitrij – ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita – BORSKÁ, Katarína – MORAVČÍKOVÁ, Daniela – KOLLÁR, Jozef. Oxygen tolerant (surface initiated) photo-ATRP. In 7th European Symposium of Photopolymer Science : September 19-22, 2022 : Istanbul, Turkey : abstract book. – Istanbul, Turkey : Istanbul Technical University, 2022, p. 13. (7th European Symposium of Photopolymer Science)
GII13 NADA, Ahmed A.MOSNÁČEK, Jaroslav. Ionic conductive hydrogels for Al-air batteries: Influence of the charge of the grafted chains on the electrochemical properties. In International Conference on Functional Nanomaterials and Nanodevices 2022 : NANOMAT 2022 : abstract book. 1. – Sofia, Bulgaria : European Nanoscience and Nanotechnology Association, 2022, p. 31. (NANOMAT 2022 : International Conference on Functional Nanomaterials and Nanodevices)
GII14 NÉMETHOVÁ, Veronika – MAZANCOVÁ, Petra – NÉMETHOVÁ, Boglárka – UHELSKÁ, Lucia – BÁBELOVÁ, AndreaŠELC, Michal – JAKIČ, Kristína – MITROVSKÝ, Ondrej – MYSLIVCOVÁ, Denisa – ŽÁČKOVÁ, Markéta – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BÁTOROVÁ, Angelika – HATALOVÁ, Antónia – SLEZÁKOVÁ, Katarína – DRGOŇA, Ľuboš – ORAVCOVÁ, Iveta – MIKUŠKOVÁ, Eva – DEMITROVIČOVÁ, Ľudmila – RÁZGA, Filip. ASP210 effectively reduces the leukemic burden in JAXTM mice by up to 99.1% within 10 days : P177-V. V. Nemethova, P. Mazancova, B. Nemethova, L. Uhelska, A. Babelova, M. Selc, K. Jakic, O. MItrovsky, D. Myslivcova, M. Zackova, A. Poturnayova, A. Batorova, A. Hatalova, K. Slezakova, L. Drgona, I. Oravcova, E. MIkuskova, L. Demitrovcova, F. Razga (The 18th Annual Meeting.The Oligonucleotide Therapeutics Society (OTS). APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied)
GII15 NÉMETHOVÁ, Veronika – MAZANCOVÁ, Petra – NÉMETHOVÁ, Boglárka – UHELSKÁ, Lucia – BÁBELOVÁ, AndreaŠELC, Michal – JAKIČ, Kristína – MITROVSKÝ, Ondrej – MYSLIVCOVÁ, Denisa – ŽÁČKOVÁ, Markéta – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BÁTOROVÁ, Angelika – HATALOVÁ, Antónia – SLEZÁKOVÁ, Katarína – DRGOŇA, Ľuboš – ORAVCOVÁ, Iveta – MIKUŠKOVÁ, Eva – DEMITROVIČOVÁ, Ľudmila – RÁZGA, Filip. ASP210 – A potent oligonucleotide-based inhibitor against TKI-resistant CML cells : P190-V (The 18th Annual Meeting.The Oligonucleotide Therapeutics Society (OTS). APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni)
GII16 SALEHTASH, FarnoushANNUŠOVÁ, Adriana – SOYKA, Yaryna – HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová – HALAHOVETS, Yuriy – ŠIFFALOVIČ, PeterJERGEL, Matej – OMASTOVÁ, Mária – MAJKOVÁ, Eva. Surface Enhanced Raman Scattering study of MXene based glass substrates. In RamanFest2022 – International Conference on Advanced Applied Raan Spectroscopy : Abstracts book. – Paris, France, 2022, p. 85. (APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami)